«

e2

Оформление 2

Оформление 1
в цял ръст до 1.00 м.
над 1.00 до 1.30
От 130 – 170